การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567)

หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบหนังสือมอบฉันทะการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม
แบบแสดงความจํานงขอรับหนังสือมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บันทึกวีดิทัศน์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบหนังสือมอบฉันทะการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม
บันทึกวีดิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้น
การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบหนังสือมอบฉันทะการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม
การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบหนังสือมอบฉันทะการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม
การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุม

การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย