การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบหนังสือมอบฉันทะการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม
การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
ภาพวีดีโอการประชุมและเอกสารนำเสนอ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบหนังสือมอบฉันทะการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุม
การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุม

การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย