ที่ปรึกษาในการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท เซเว่น คอนเนค แอดไวซอรี่ จำกัด (“7C”) บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 46.7337% ของทุนจดทะเบียนเริ่มก่อตั้งกิจการในปี พ.ศ. 2558 โดยประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี การวางระบบควบคุมภายใน การปรับโครงสร้างกิจการ การควบรวมกิจการ และที่ปรึกษาในการเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่บริษัทจำนวนมาก รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ