วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์เทคโนโลยี เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ

  • เป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน
  • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีแก่สังคม
  • สร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีให้อยู่คู่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  • สร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

เป้าหมาย

  • เป็นผู้นำการให้บริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • มุ่งพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกด้านของการดำเนินชีวิต