บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

นายชวัล บุญประกอบทรัพย์

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสมโภช ทนุตันติวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหาร

นางสาวรัตตินารถ บุญประกอบทรัพย์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

นายรวินทร์ วิรัชพินทุ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

นายพีรพงษ์ ขันธรูจี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

บริษัท ไฮเว็บ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

นายสุเมธ ตรีพงษ์กรุณา

กรรมการผู้จัดการ