นายชวัล บุญประกอบศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์  สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเทค จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2560            กรรมการ บริษัท เฟิร์นธารา จำกัด
 • 2553 – 2560 กรรมการ บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

นายคธามาศ เพชรรัตน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะดรีมแคชเชอร์ จำกัด
 • 2560 – 2561 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด 
 • 2560 – 2561 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด 
 • 2553 – 2560 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

นายสมโภช ทนุตันติวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bath, United Kingdom
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program (SCFO) รุ่นที่ 6/2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ที่ปรึกษาโรจน์อนันต์ จำกัด

นางสาวรัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

นายรวินทร์ วิรัชพินทุ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2560 Creative Technology Manager บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
 • 2555 – 2560 Creative Technology Manager บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

นายพีรพงษ์ ขันธรูจี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสินค้าและบริการ บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด 
 • 2555 – 2560 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด