ธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์
กลุ่มบริษัทให้บริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลและความรู้ด้านต่าง ๆ ไปยังผู้บริโภค รวมถึงให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณาสำหรับธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัท พร็อพเทค จำกัด (Review Your Living)

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้พัฒนาเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชัน ภายใต้แบรนด์ “Review Your Living” เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเทรนด์ล่าสุดของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งให้บริการพื้นที่โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และบริการจัดทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจ

ปัจจุบันเว็บไซต์ ReviewYourLiving.com มีผู้เข้าชมมากกว่า 100,000 รายต่อเดือน รวมถึงมีผู้ติดตามใน Facebook Page มากกว่า 421,000 Likes (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563) โดยมีบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ รวมถึงบริษัทตัวแทนสื่อโฆษณาชั้นนำให้ความสนใจในการใช้บริการเพื่อดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง

www.reviewyourliving.com
www.facebook.com/reviewyourliving

กลุ่มบริษัทได้เตรียมความพร้อมในการขยายบริการสื่อและโฆษณาไปสู่ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมมากที่สุด