เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

ผู้นำธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ด้วยแพลตฟอร์มบริหารจัดการ
คอนเทนต์ ข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิงที่ครอบคลุมครบวงจร สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านรูปแบบเทคโนโลยีใหม่ได้หลากหลายและขยายขอบเขตการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้โทรศัพท์ในยุคดิจิทัล

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมระบบบริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกราย กลุ่มบริษัทได้พัฒนาบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวโยงกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หลากหลาย อาทิเช่น บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ และบริการพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชัน เป็นต้น


ด้วยประสบการณ์ ศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของทีมงาน แอดเทค ฮับ จะไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์บริการทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการตลอดไป

service1-11

Digital Content

“ระบบบริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่”
ระบบบริหารจัดการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่สามารถรองรับปริมาณธุรกรรมได้จำนวนมาก และรองรับคอนเทนต์และการคิดค่าบริการได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านมากว่า 15 ปี

service1-4

Digital Solution

“บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”
บริการที่ตอบสนองความต้องการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ก้าวทันยุคดิจิทัล

service1-2

Online Advertising

“บริการสื่อและโฆษณาออนไลน์”
บริการสื่อและบริการผลิตคอนเทนต์ รองรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลและข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดีย

พันธกิจ

สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมแก่สังคม
สร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
อยู่คู่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน