เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

ผู้นำธุรกิจการให้บริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ด้วยแพลตฟอร์มบริหารจัดการคอนเทนต์สาระและความบันเทิงที่ครอบคลุมครบวงจร สามารถรองรับรูปแบบเทคโนโลยีใหม่และขยายขอบเขตการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัล

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานมากกว่า 12 ปีในอุตสาหกรรมบริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับผู้ประกอบการกลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มบริษัทได้พัฒนาบริการรูปแบบต่าง ๆ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อยอดไปสู่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวโยงกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้หลากหลาย อาทิเช่น บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ บริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริการพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มบัญชีและภาษีออนไลน์ เป็นต้น


ด้วยประสบการณ์ ศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของทีมงาน แอดเทค ฮับ จะไม่หยุดพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสรรค์บริการทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการตลอดไป

service1-11

Mobile Value-Added Services

“ บริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ”
ในรูปแบบบริการคอนเทนต์สาระและความบันเทิง และบริการธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านมากกว่า 12 ปี และมีผู้ใช้งานต่อเนื่องมากกว่า 7 แสนราย

service1-2

Online
Advertising

“ บริการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ”
รวมถึงการผลิตสื่อออนไลน์ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมกิจกรรมการตลาด ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และสื่อโซเชียล Facebook Page โดยมีผู้ติดตามมากกว่า 4 แสนราย

service1-4

Programming & Mobile Application

“ บริการพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชัน ”
เพื่อสนับสนุนการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสำหรับธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทและเพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าภายนอก

service1-3

Online Accounting
& Tax Platform

“ แพลตฟอร์มบัญชีและภาษีออนไลน์ ”
เพื่อสนับสนุนผู้ค้าออนไลน์และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและข้อบังคับตามกฎหมายในอนาคต

พันธกิจ

สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมแก่สังคม
สร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
อยู่คู่สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวแจ้งผู้ถือหุ้น

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวแจ้งสื่อมวลชน