โครงการ Care the wild

บริษัทเข้าร่วมโครงการ Care the Wild: ปลูกป้อง Plant & Protect ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการระดมทุนเพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่ป่าเพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศและมีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่ขนาด 1 ไร่ ปลูกต้นไม้ได้เป็นจำนวน 200 ต้น ณ ป่าชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

เพิ่มรูปแบบการทำงานของแอปพลิเคชัน RKU

แอปพลิเคชัน RKU เป็นแอปพลิเคชันที่บริษัทได้จัดทำให้มูลนิธิร่วมกตัญญูใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการลงทะเบียนอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธินั้น ทางมูลนิธิได้แจ้งความประสงค์ขอให้บริษัทเพิ่มเติมรูปแบบการทำงานของการเชื่อมข้อมูลต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล

ปรับปรุงเว็บไซต์ www.thaiqrmenu.com

บริษัทได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ www.thaiqrmenu.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับสร้างรายการอาหารในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการลดการสัมผัสรายการอาหารในรูปแบบเล่ม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านอาหาร ให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนร้านค้าที่ใช้บริการจำนวน 3,951 ราย โดยมีจำนวนการเข้าชมเมนูที่ถูกสร้างประมาณ 6.24 ล้านครั้งในปี 2565

กิจกรรมการกุศล

บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปันสุขให้น้อง ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565

การบูรณะหลังคาศาลาในโครงการเรือนเสมือนญาติ
บริษัททำการบูรณะหลังคาในโครงการเรือนเสมือนญาติ ที่โรงพยาบาลศิริราชร่วมกับวัดอมรินทรารามจัดทำโครงการขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่ยากไร้มีปัญหาเรื่องการหาที่พักและไม่สะดวกเดินทางไปกลับ โดยปรับปรุงหลังคาของศาลาเดิมที่ปัจจุบันไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ และจัดทำหลังคาของศาลาให้เชื่อมต่อกับเรือนเสมือนญาติ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
การติดตั้งระบบพัดลมไอเย็นในโครงการอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อผู้ป่วยยากไร้
บริษัททำการติดตั้งระบบพัดลมไอเย็นในโครงการอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ณ บ้านแบ่งบุญ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564
โครงการ Jitasa.care เพื่อผู้ป่วย COVID-19
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Jitasa.care เพื่อผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เช่น ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสนาม จุดพักคอย ช่องทางการติดต่อของผู้ป่วยเพื่อขอความช่วยเหลือ เป็นต้น โดยบริษัทได้ร่วมจัดทำระบบการรับส่ง SMS และ OTP ซึ่งเป็นความถนัดของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังจัดทำช่องทาง (Gateway) สำรอง สำหรับรับส่ง SMS ในกรณีที่ช่องทางหลักเกิดปัญหา โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับส่ง SMS ที่เกิดขึ้นในช่องทางของบริษัท