การบูรณะหลังคาศาลาในโครงการเรือนเสมือนญาติ
บริษัททำการบูรณะหลังคาในโครงการเรือนเสมือนญาติ ที่โรงพยาบาลศิริราชร่วมกับวัดอมรินทรารามจัดทำโครงการขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่ยากไร้มีปัญหาเรื่องการหาที่พักและไม่สะดวกเดินทางไปกลับ โดยปรับปรุงหลังคาของศาลาเดิมที่ปัจจุบันไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ และจัดทำหลังคาของศาลาให้เชื่อมต่อกับเรือนเสมือนญาติ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
การติดตั้งระบบพัดลมไอเย็นในโครงการอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อผู้ป่วยยากไร้
บริษัททำการติดตั้งระบบพัดลมไอเย็นในโครงการอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ณ บ้านแบ่งบุญ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564
โครงการ Jitasa.care เพื่อผู้ป่วย COVID-19
บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Jitasa.care เพื่อผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เช่น ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลสนาม จุดพักคอย ช่องทางการติดต่อของผู้ป่วยเพื่อขอความช่วยเหลือ เป็นต้น โดยบริษัทได้ร่วมจัดทำระบบการรับส่ง SMS และ OTP ซึ่งเป็นความถนัดของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังจัดทำช่องทาง (Gateway) สำรอง สำหรับรับส่ง SMS ในกรณีที่ช่องทางหลักเกิดปัญหา โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับส่ง SMS ที่เกิดขึ้นในช่องทางของบริษัท