นายจิรพันธ์ สินธุนาวา

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

นายชวัล บุญประกอบทรัพย์

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพัฒน์ สดาวงศ์วิวัฒน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายสมโภช ทนุตันติวงศ์

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน