ปี 2562

บริษัทแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 80 ล้านบาท เพื่อเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2561

บริษัทเปลี่ยนชื่อจากบริษัท แอ็ดเวอร์ไทซ์ติงส์ จำกัด เป็น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ

ปี 2560

ปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท และโครงสร้างการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐาน

ปี 2559

<img src="https://www.addtechhub.com/<ul><li>กลุ่มบริษัทจัดตั้ง บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด ร่วมกับกลุ่มครอบครัวลิมปพัทธ์ ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ประกอบธุรกิจพัฒนาแอปพลิเคชั่น “ครัวคุณต๋อย” โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45</li></ul>
<ul><li>กลุ่มบริษัทจัดตั้ง บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ประกอบธุรกิจออกแบบผลิตและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบการบันทึกบัญชีและการยื่นภาษีออนไลน์ โดยเบื้องต้นดำเนินการร่วมกับกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการซอฟต์แวร์</li></ul>

ปี 2557

กลุ่มบริษัทจัดตั้ง บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจระบบบริหารจัดการคอนเทนต์สนับสนุนการให้บริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และพัฒนาโปรแกรมสำหรับคู่ค้ารายอื่น ๆ โดย บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการซอฟต์แวร์

ปี 2554

<ul><li>บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจทางด้านการพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชัน โดยได้รับการแต่งตั้งจากผู้ให้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่ง ให้ดำเนินการเป็นผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (“e-Money”)</li></ul>
<ul><li>กลุ่มบริษัทจัดตั้ง บริษัท พร็อพเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ราชพฤกษ์ แอ็ดไวโซรี่ จำกัด) ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจเว็บไซต์บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ <a href="https://www.reviewyourliving.com/" target="_blank">ReviewYourLiving</a></li></ul>

ปี 2549

บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจหลักเป็นผู้ให้บริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Value-Added Services - MVAS) ร่วมกับผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น
<ul><li>เสียงตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response - IVR)</li><li>การแสดงผลสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless Application Protocol - WAP)</li><li>ข้อความสั้น (Short Messaging Service - SMS)</li><li>ข้อความตอบรับ (Unstructured Supplementary Service Data - USSD)</li><li>สื่อออนไลน์ (Online Media)</li></ul>