พฤษภาคม 2564

<ul><li> บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) ระหว่าง วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ในราคา 11.00 บาทต่อหุ้น ผ่านผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย</li> <li>บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 20,000,000 บาท รวมเป็น 80,000,000 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564</li> <li>บริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและได้เริ่มทำการซื้อขายเป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 </li></ul>

มีนาคม 2563

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
<ul><li>มีมติดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งแรกต่อประชาชน และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ</li></ul>

ปี 2562

กลุ่มบริษัทได้เพิ่มบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่โอเปอเรเตอร์ ได้แก่
<ul><li>บริการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Cyber Security)</li><li>บริการพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic Payment) ในลักษณะเรียกเก็บค่าบริการพร้อมค่าโทรศัพท์ (Carrier Billing)</li></ul>

ปี 2561

บริษัทเปลี่ยนชื่อจากบริษัท แอ็ดเวอร์ไทซ์ติงส์ จำกัด เป็น บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ

ปี 2560

ปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท และโครงสร้างการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐาน

ปี 2559

<ul><li><li>กลุ่มบริษัทจัดตั้ง บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการซอฟต์แวร์</li></li></ul>
<ul><li>กลุ่มบริษัทร่วมจัดตั้ง บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจบริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันด้านอาหารและบันเทิงภายใต้แบรนด์ “ครัวคุณต๋อย”</li></ul>

ปี 2557

กลุ่มบริษัทจัดตั้ง บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด ได้รับบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเภทกิจการซอฟต์แวร์

ปี 2554

<ul><li>บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซึ่งมีผู้ใช้ดาวน์โหลดมากกว่า 3 ล้านราย ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำ</li></ul>
<ul><li>กลุ่มบริษัทจัดตั้ง บริษัท พร็อพเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ราชพฤกษ์ แอ็ดไวโซรี่ จำกัด) เพื่อประกอบธุรกิจบริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียด้านอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ <a href="https://www.reviewyourliving.com/" target="_blank">Review Your Living</a></li></ul>

ปี 2549

บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นส่วนหนี่งของบริการเสริม (Mobile Value-Added Services - MVAS) ที่นอกเหนือไปจากบริการเสียง (Voice) และบริการข้อมูล (Data) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) ด้วยรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ประเภทต่างๆ เช่น
<ul><li>เสียงตอบรับอัตโนมัติ (Interactive Voice Response - IVR)</li><li>การแสดงผลสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless Application Protocol - WAP)</li><li>ข้อความสั้น (Short Messaging Service - SMS)</li><li>ข้อความสื่อประสม (Multimedia Messaging Service - MMS)</li><li>ข้อความตอบรับ (Unstructured Supplementary Service Data - USSD)</li><li>สื่อออนไลน์ (Online Media)</li></ul>