บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
กรอกแบบฟอร์ม

    ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเป็นการล่วงหน้า
    สามารถแนบไฟล์ doc docx และ pdf (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB)