บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
กรอกแบบฟอร์ม

    สามารถแนบไฟล์ doc docx และ pdf (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB)