นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และบริษัทยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุนและเจ้าของบริษัทดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทจึงกำหนดนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผล โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้น ๆ และความเพียงพอของกระแสเงินสด เป็นต้น ทั้งนี้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรเพียงพอที่จะทำ เช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในคราวถัดไป