บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

เวลาทําการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10:00น. ถึง 16:00 น.

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

+66 (0) 2835 3957-8

ir@addtechhub.com

ติดต่อเรา