ธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์
กลุ่มบริษัทให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการรับชมดิจิทัลคอนเทนต์ของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้โทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในรูปแบบบอกรับสมาชิก (Subscription) เพื่อรับดิจิทัลคอนเทนต์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิงที่มีเนื้อหาต่าง ๆ ที่หลากหลาย กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบแบบครบวงจร และมีรายละเอียดของบริการต่าง ๆ ดังนี้

บริการจัดหาผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดหาดิจิทัลคอนเทนต์ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเนื้อหาของดิจิทัลคอนเทนต์ และการจัดหาผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ในหมวดหมู่ที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้โทรศัพท์

รูปแบบและเนื้อหาของดิจิทัลคอนเทนต์จะมีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบข้อความ เสียง หรือวิดีโอ ที่น่าสนใจ และมีเนื้อหาในหมวดหมู่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพ ข่าวกีฬา เคล็ดลับความรู้ในการทำงาน การพยากรณ์ด้วยศาสตร์ต่าง ๆ เป็นต้น

บริการการตลาดสำหรับดิจิทัลคอนเทนต์

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการทำการตลาดส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลคอนเทนต์ของผู้ใช้โทรศัพท์ ด้วยการจัดหาพันธมิตรเพื่อทำการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดสำหรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การนำเสนอบริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Telesales) และการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็นต้น

บริการพัฒนาและดูแลระบบจัดส่งดิจิทัลคอนเทนต์

เพื่อให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและดูแลระบบจัดส่งดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับความพึงพอใจในการใช้งาน ทั้งในส่วนการสมัครใช้บริการ การจัดส่งดิจิทัลคอนเทนต์ การคิดค่าบริการ และการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานซึ่งมีปริมาณมากและมีความซับซ้อน ช่วยให้เกิดการวิเคราะห์เชิงลึก สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ รวมถึงการทำการตลาดด้านต่าง ๆ ได้ในอนาคต