ชื่อบริษัท

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขทะเบียนบริษัท

0107562000068

ทุนจดทะเบียน

80,000,000 บาท

จำนวนหุ้นจดทะเบียน
(หุ้นสามัญ)

160,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

0.50 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ที่ตั้งจดทะเบียน

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

+66 (0) 2835 3957-8

โทรสาร

+66 (0) 2835 3959

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ: นายสมโภช ทนุตันติวงศ์
สถานที่ติดต่อ: อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4106-7 ชั้นที่ 41 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2835 3957-8
โทรสาร: +66 (0) 2835 3959
Email: ir@addtechhub.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 (0) 2009 9000
โทรสาร: +66 (0) 2009 9991
TSD Call Center: +66 (0) 2009 9999
Website: http://www.set.or.th/tsd
Email: SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  จำกัด
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: +66 (0) 2844 1000
โทรสาร: +66 (0) 2286 5050
นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4095
นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 7358
นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4298