กลุ่มบริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

บริษัท พร็อพเทค จำกัด

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 7 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียด้านอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ “Review Your Living”

บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด

บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจบริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันด้านอาหารและบันเทิงภายใต้แบรนด์ “ครัวคุณต๋อย”