กลุ่มบริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด

บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจบริการออกแบบ ผลิต และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอนเทนต์ ดิจิตอล สำหรับสนับสนุนธุรกิจบริการเสริมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มบริษัท

บริษัท พร็อพเทค จำกัด

บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 7 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจบริการพัฒนาระบบและเว็บไซต์ เพื่อให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ผ่านแบรนด์ “Review Your Living”

บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด

บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจบริการออกแบบ ผลิต และพัฒนาระบบการบันทึกบัญชีและภาษีออนไลน์ ร่วมกับกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด

บริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนที่เรียกชำระแล้ว ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้เช่า ขาย พื้นที่โฆษณารูปแบบต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน ครัวคุณต๋อย