ชื่อนักวิเคราะห์

ชื่อบริษัท

โทรศัพท์

นฤมล เอกสมุทร

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

02 305 9086

ชยุติ สรุวุฒิกุล

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

02 796 0025