พัฒนาบุคลากรด้านไอที
บริษัท มาย โค๊ดดิ้ง โรแมนซ์ จำกัด (“MCR”) บริษัทร่วม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ 7C จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เนื่องมาจาก 7C ได้มีการร่วมลงทุนกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีและนักลงทุนในธุรกิจไอที (“ผู้ร่วมทุน MCR”) เพื่อประกอบกิจการจัดอบรมและจัดให้มีการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรด้านไอที โดย MCR มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท โดยมี 7C ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของหุ้นทั้งหมดของ MCR ในขณะที่กลุ่มผู้ร่วมทุน MCR ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของหุ้นทั้งหมดของ MCR