คณะกรรมการตรวจสอบ

นายจิรพันธ์ สินธุนาวา

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2560 สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี กรมสรรพากร (นักบริหาร 9)

นายวิศิลป์ ว่องวานิชวัฒนะ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2019
 • The Crucial Conversations Mastery Course, August 17-18, 2007, PacRim
 • The 4 Roles of Leadership, August 5-6, 2006, PacRim
 • The seven Habits of Highly Effective People, October 7-9, 2005, Franklin Covey
 • The 2005 Asia Pacific Investment Management Training Course, March 6-12, 2005
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน อนุกรรมการลงทุน บมจ. อินทรประกันภัยอนุกรรมการสรรหา บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท สิริวนา จำกัด
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซท เมเนจเม้นท์ แอดไวเซอรี่ จำกัด
 • 2555 – 2559 ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานประธาน บริษัท สิริวนา จำกัด

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา International Commercial and Business Law, University of East Englia, the United Kingdom
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 2558 – 2560 ทนายความหุ้นส่วน แผนกตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ The Capital Law Office Limited
 • 2546 – 2558 ทนายความอาวุโส แผนกตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561            กรรมการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2560           กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านการลงทุน บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด
 • 2562  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด 
 • 2562  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด 
 • 2562  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแอลเค อินโนเวชั่น จำกัด
 • 2560 – 2561 กรรมการ บริษัท วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จำกัด
 • 2559 – 2561 กรรมการ บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด
 • 2559 – 2561 กรรมการ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท โนว่า เอเชีย จำกัด
 • 2557 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดีแอลเค อินโนเวชั่น จำกัด 
 • 2557           Associate  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • 2555 – 2557 Analyst บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 

นางสาวอัณณ์รัตน์ ดลวชิรโภคิณ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • หลักสูตร Advances for Corporate Secretaries รุ่น 2/2561 สมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Smart Disclosure Program ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร SCP Straight Through ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Strategic Shareholder/ FSCOM ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
 • 2558 – 2561 ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2557 เลขานุการบริษัท บริษัท เอเซีย จอยท์ พาโนราม่า จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2561 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา International Commercial and Business Law, University of East Englia, the United Kingdom
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 2558 – 2560 ทนายความหุ้นส่วน The Capital Law Office Limited
 • 2546 – 2558 ทนายความอาวุโส บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์  สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเทค จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2560            กรรมการ บริษัท เฟิร์นธารา จำกัด
 • 2553 – 2560 กรรมการ บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

นายศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2561            กรรมการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2560           กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการด้านการลงทุน บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด
 • 2562  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด 
 • 2562  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด 
 • 2562  ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีแอลเค อินโนเวชั่น จำกัด
 • 2560 – 2561 กรรมการ บริษัท วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซีย จำกัด
 • 2559 – 2561 กรรมการ บริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด
 • 2559 – 2561 กรรมการ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • 2558 – 2561 กรรมการ บริษัท โนว่า เอเชีย จำกัด
 • 2557 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2556 – 2560 กรรมการ บริษัท ดีแอลเค อินโนเวชั่น จำกัด 
 • 2557           Associate  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
 • 2555 – 2557 Analyst บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด 

คณะกรรมการบริหาร

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์  สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเทค จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2560            กรรมการ บริษัท เฟิร์นธารา จำกัด
 • 2553 – 2560 กรรมการ บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

นายเจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจดทะเบียน
 • 2558 – 2559 กรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2561 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟาราเดย์ ฟาร์ม จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอร์น พับลิชชิ่ง จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วันเวลา แอสเซท จำกัด
 • 2559 – 2560 กรรมการ บริษัท วินชัย จำกัด
 • 2558 – 2560 กรรมการ บริษัท ซีเรส โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2558 – 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์  จำกัด
 • 2558 – 2559 กรรมการ บริษัท สินวิชัย การไฟฟ้า จำกัด
 • 2555 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์อีซี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายสมโภช ทนุตันติวงศ์

กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bath, United Kingdom
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program (SCFO) รุ่นที่ 6/2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ที่ปรึกษาโรจน์อนันต์ จำกัด

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์

ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์  สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเทค จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2560            กรรมการ บริษัท เฟิร์นธารา จำกัด
 • 2553 – 2560 กรรมการ บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

นายคธามาศ เพชรรัตน์

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะดรีมแคชเชอร์ จำกัด
 • 2560 – 2561 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด 
 • 2560 – 2561 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด 
 • 2553 – 2560 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

นายสมโภช ทนุตันติวงศ์

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bath, United Kingdom
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program (SCFO) รุ่นที่ 6/2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ที่ปรึกษาโรจน์อนันต์ จำกัด

นางสาวรัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

นายรวินทร์ วิรัชพินธุ

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – 2560 Creative Technology Manager บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
 • 2555 – 2560 Creative Technology Manager บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

นายพีรพงษ์ ขันธรูจี

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2560 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสินค้าและบริการ บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด 
 • 2555 – 2560 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์

ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์  สาขาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพเทค จำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2560            กรรมการ บริษัท เฟิร์นธารา จำกัด
 • 2553 – 2560 กรรมการ บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

นายคธามาศ เพชรรัตน์

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะดรีมแคชเชอร์ จำกัด
 • 2560 – 2561 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด 
 • 2560 – 2561 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตซุย ไอซีที จำกัด 
 • 2553 – 2560 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พาโลมาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

นายสมโภช ทนุตันติวงศ์

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bath, United Kingdom
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program (SCFO) รุ่นที่ 6/2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2560 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ที่ปรึกษาโรจน์อนันต์ จำกัด

นางสาวรัตตินารถ บุญประกอบศักดิ์

คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม

คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น
 • 2556 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)