ประจำปี

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผล

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

วันที่ 16 มีนาคม 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2564
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
แผนที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ภาพวีดีโอการประชุมและเอกสารนำเสนอ

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผล

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

วันที่ 11 มีนาคม 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประวัติการทำงานกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
แผนที่สถานที่จัดประชุม

ภาพวีดีโอการประชุมและเอกสารนำเสนอ

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 9 เดือนแรกปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561