ประจำปี

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์เสนอวาระและบุคคลเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบ ก.)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.)
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค.)

Criteria for shareholders to propose AGM agenda and to nominate candidate(s) to be elected as the Company’s director(s)

Criteria for Shareholders to Propose AGM Agenda and to Nominate Director
Agenda Proposal for AGM (Form A)
Director Nomination Form at Annual General of Shareholders (Form B)
Data of Candidate to be Considered for Election as Director at AGM (Form C)

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผล

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

วันที่ 16 มีนาคม 2564

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือน ปี 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

Interim dividend payment for 6 months operation of 2021

10 August 2021

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2563
ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการประจำปี 2564
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
แผนที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ภาพวีดีโอการประชุมและเอกสารนำเสนอ

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผล

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

วันที่ 11 มีนาคม 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

  • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประวัติการทำงานกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
แผนที่สถานที่จัดประชุม

ภาพวีดีโอการประชุมและเอกสารนำเสนอ

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 9 เดือนแรกปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561