บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย โดยเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกราย จนปัจจุบันกลุ่มบริษัทก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรม โดยมีการให้บริการทั้งด้านระบบการจัดส่งและคิดค่าบริการดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านการผลิตและประชาสัมพันธ์ดิจิทัลคอนเทนต์ ซึ่งครอบคลุมทั้งข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิง ด้วยรูปแบบคอนเทนต์ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุค ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบข้อความ เสียง วิดีโอ และสื่อบันเทิงรูปแบบอื่น ๆ

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรของกลุ่มบริษัทในการพัฒนาและดูแลรักษาระบบการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ กลุ่มบริษัทสามารถต่อยอดขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมอื่่น ๆ ที่จำเป็นต้องพัฒนารูปแบบการทำงานให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล อาทิเช่น การรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการรายการสั่งซื้อสินค้าและบริการ การพัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังประกอบธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์ เพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิงด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านอาหาร ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก

ธุรกิจบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์
Digital Content
กลุ่มบริษัทให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการรับชมดิจิทัลคอนเทนต์ของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้โทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะในรูปแบบบอกรับสมาชิก (Subscription) เพื่อรับดิจิทัลคอนเทนต์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูล ข่าวสาร สาระ และความบันเทิงที่มีเนื้อหาต่าง ๆ ที่หลากหลาย กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการระบบแบบครบวงจร และมีรายละเอียดของบริการต่าง ๆ ดังนี้

บริการจัดหาผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์

กลุ่มบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดหาดิจิทัลคอนเทนต์ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเนื้อหาของดิจิทัลคอนเทนต์ และการจัดหาผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ในหมวดหมู่ที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้โทรศัพท์

รูปแบบและเนื้อหาของดิจิทัลคอนเทนต์จะมีความหลากหลาย ทั้งในรูปแบบข้อความ เสียง หรือวิดีโอ ที่น่าสนใจ และมีเนื้อหาในหมวดหมู่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพ ข่าวกีฬา เคล็ดลับความรู้ในการทำงาน การพยากรณ์ด้วยศาสตร์ต่าง ๆ เป็นต้น

บริการการตลาดสำหรับดิจิทัลคอนเทนต์

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการทำการตลาดส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลคอนเทนต์ของผู้ใช้โทรศัพท์ ด้วยการจัดหาพันธมิตรเพื่อทำการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดสำหรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ การนำเสนอบริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Telesales) และการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็นต้น

บริการพัฒนาและดูแลระบบจัดส่งดิจิทัลคอนเทนต์

เพื่อให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและดูแลระบบจัดส่งดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับความพึงพอใจในการใช้งาน ทั้งในส่วนการสมัครใช้บริการ การจัดส่งดิจิทัลคอนเทนต์ การคิดค่าบริการ และการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานซึ่งมีปริมาณมากและมีความซับซ้อน ช่วยให้เกิดการวิเคราะห์เชิงลึก สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ รวมถึงการทำการตลาดด้านต่าง ๆ ได้ในอนาคต

ธุรกิจบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Digital Solution
กลุ่มบริษัทให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม ด้วยจุดแข็งของกลุ่มบริษัทที่มีบุคลากรเป็นนักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ซึ่งปัจจุบันมีบริการดังนี้

บริการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Cyber Security)

ความปลอดภัยในการใช้งานโทรศัพท์มีความสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้โทรศัพท์เป็นอย่างมาก กลุ่มบริษัทจึงดำเนินการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยืนยันการทำธุรกรรมออนไลน์ของผู้ใช้โทรศัพท์ ก่อให้เกิดความมั่นใจต่อทั้งผู้ขายและผู้ซื้อสินค้าและบริการ

บริการพัฒนาระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Electronic Payment)

นับวันสังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) เพิ่มมากขึ้น เพราะคนในยุคปัจจุบันต้องการความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงิน กลุ่มบริษัทจึงได้พัฒนาระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ใช้โทรศัพท์สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ผ่านค่าใช้บริการโทรศัพท์ (Carrier Billing) โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดหรือบัตรเครดิต

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการร่วมพัฒนาและดูแลแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่งมาตั้งแต่ปี 2554

ธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์
Online Advertising
กลุ่มบริษัทให้บริการสื่อและโฆษณาออนไลน์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลและความรู้ด้านต่าง ๆ ไปยังผู้บริโภค รวมถึงให้บริการพื้นที่สื่อโฆษณาสำหรับธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัท พร็อพเทค จำกัด (Review Your Living)

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้พัฒนาเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชัน ภายใต้แบรนด์ “Review Your Living” เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเทรนด์ล่าสุดของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งให้บริการพื้นที่โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และบริการจัดทำคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจ

ปัจจุบันเว็บไซต์ ReviewYourLiving.com มีผู้เข้าชมมากกว่า 100,000 รายต่อเดือน รวมถึงมีผู้ติดตามใน Facebook Page มากกว่า 421,000 Likes (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563) โดยมีบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ รวมถึงบริษัทตัวแทนสื่อโฆษณาชั้นนำให้ความสนใจในการใช้บริการเพื่อดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง

www.reviewyourliving.com
www.facebook.com/reviewyourliving

บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด (Application ครัวคุณต๋อย)

ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ภายใต้แบรนด์ “ครัวคุณต๋อย” เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่สูตรอาหารและร้านอาหารแนะนำที่เคยออกรายการโทรทัศน์ “ครัวคุณต๋อย” มาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2556

ปัจจุบันแอปพลิเคชัน “ครัวคุณต๋อย” มียอดดาวน์โหลดรวมใน Apple App Store และ Google Play Store มากกว่า 600,000 ครั้ง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563)

www.ครัวคุณต๋อย.com

กลุ่มบริษัทได้เตรียมความพร้อมในการขยายบริการสื่อและโฆษณาไปสู่ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมมากที่สุด