FUN & Fin อินเจแปน กับทรูมูฟเอช
พิเศษ! สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แค่สมัครบริการ HORO SIGN กด *159# แล้วโทรออก รับบริการดวงรายวันกับแคมเปญ “FUN & Fin อินเจแปน กับทรูมูฟเอช”
ลุ้นรับแพกเกจทัวร์ Japan Tokyo Disneyland 5 วัน 3 คืน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/TrueMoveH

หมายเลขผู้โชคดี
66951588xxx   3240500286xxx
66640102xxx   1100801234xxx
66647693xxx   3480300345xxx
66640141xxx   สมหมาย ดอนบ้านเขียว
66802175xxx   0071011277xxx

หมายเลขสำรอง
66863880xxx  เสาวณีย์ ชูจั่นหรุ่ม
66866039xxx  ธานี ลิขิตวราฤทธิ์
66863843xxx  เอนก มีแก้ว
66968572xxx  –
66836972xxx  –
66956168xxx  –
66917124xxx   แสงประทีป บวรปิยวัศว์
66803012xxx  สมถิ่น หลวงชา
66802305xxx  สิริวุฒิ ชินสมบูรณ์
66971011xxx   –
66957954xxx  ชาญชัย สุวรรณวัฒน์
66839373xxx  –
66644248xxx  ทองหลอม แกว่นถิ่นเถื่อน
66646329xxx  SAW PHYOHLAMIN
66640151xxx  –
66902421xxx  พิรม โกติยะ
66961672xxx  3801100283xxx
66956964xxx  –
66642699xxx  –
66967301xxx  –
66997456xxx  บุปผา ลาดติง
66832162xxx  –
66802162xxx  ชัยวัฒน์ แซงจันดา
66970933xxx  KAIZAR KRANZA
66997456xxx  –
66646541xxx  เยาวลักษณ์ รักษาพันธ์
66902865xxx  ทนงศักดิ์ แก้วประเสริฐ
66970405xxx  –
66971529xxx  อุไรวรรณ วิมลสม
66643193xxx  เสรีย์ กองขุนทด
66951983xxx  –
66903323xxx  3560500596xxx
66969409xxx  วรวุฒิ ดุสิต
66970077xxx  นิรุต ทองรอด
66902177xxx  สินธิราช อัคนิจ
66834013xxx  ราตรี แพกลาง
66952743xxx  สุดารัตน์ ศรีสุพรรณ
66954392xxx  นิติธร ถาวรานันต์
66638024xxx  ชัยรัตน์ ปัญจศิล
66863015xxx  Postpaid Active
66802194xxx  วีระ เชาว์ชำนาญ
66830375xxx  –
66820024xxx  –
66820040xxx  3809800154xxx
66818719xxx   สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข
66863880xxx –
66952748xxx –
66958493xxx ภิสิทธิ์ เชี่ยวโพธาพงศ์
66648478xxx ธีรพงศ์ โพธิ์จันทร์
66830752xxx Mr. YOON MYUNGWON
66863406xxx บริษัท บี แอนด์ เจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
66954417xxx พยนต์ เขียวเทศ
66970933xxx –
66643195xxx 1500101125xxx
66639684xxx พงศภัค จิตรเจริญธรรม
66960518xxx ปราณี สุขเพิ่ม
66865643xxx โสภณ ทองธรรมเนียม
66834072xxx พงศธร พุ่มพวง
66810562xxx ธรรมนอง อินทนาม
66840151xxx –
66863880xxx –
66648478xxx –
66820040xxx –
66903323xxx –
66972623xxx ตรีรัตน์ พันจั่น
66640689xxx 3310900547xxx
66825491xxx นัฐวุฒิ สีแก้ว
66966489xxx –
66970933xxx –
66971011xxx –
66969868xxx 1800100197xxx
66954847xxx ณัฐชา สุโขยชัย
66909156xxx –
66902687xxx –
66876936xxx อติชาต กฤตยาเกียรณ
66954344xxx –
66866945xxx ณัฐรวี ชัยสวัสดิ์
66957954xxx –
66637479xxx –
66959640xxx –
66997456xxx –
66951912xxx สมพร แก้วภูงา
66968179xxx จุฑาลักษณ์ เคลิ้มกระโทก
66825047xxx มนัส สิงอุดม
66866205xxx อำนาจ ฟักแก้ว
66834632xxx –
66998901xxx ดวงดี จันทร์ใจ
66637683xxx –
66959266xxx ณัฐพิมล พิทักษ์ชุติวัต
66972691xxx นิตยา ไชยแก้ว
66998901xxx –
66641591xxx –
66803012xxx –
66969273xxx ปาริชาติ บุญศรีพร้า
66641716xxx –
66903283xxx –
66647693xxx –
66641052xxx ประพันธ์ สุขใจ
66830889xxx –
66832162xxx –
66995348xxx กัลยา บุสำโรง
66833830xxx ทุเรียน สิทธิวงศ์
66835114xxx จิรฐา ทองส่องสีภา
66802261xxx ทรงศักดิ์ ไพเรืองโสม
66802203xxx –
66910473xxx ปรารถนา ละคำมา
66952269xxx วุฒิชัย กาฬภักดี
66646467xxx บุญเลี่ยน โยธิกา
66825532xxx –
66640146xxx 3640500472xxx
66829517xxx 0027051131xxx
66640424xxx –
66972235xxx 3460300229xxx
66643397xxx ประหยัด บุดดี
66639199xxx 1769900410xxx
66954344xxx –
66647906xxx ประนอม ศรีสายหยุด
66966723xxx 3341500034xxx
66642263xxx สมชาย จำปาแพง
66966272xxx –
66802571xxx –
66902127xxx –
66648478xxx –
66969409xxx –
66969409xxx –
66803084xxx สุยีน ประทุมสิทธิ์
66971619xxx อุดม พิจิตรคุรุการ
66917953xxx –
66835114xxx –
66649089xxx เดือน เมฆ
66863406xxx –
66640462xxx สมศักดิ์ พิศนอก
66640141xxx –
66648415xxx พราวตา นพรัตน์
66640146xxx –
66909731xxx –
66961672xxx –
66648039xxx –
66951983xxx –
66954417xxx –
66898182xxx VIGHNESH DUBEY
66941508xxx –
66803012xxx –
66951906xxx –
66646309xxx –
66638017xxx 3710200003xxx
66641795xxx –
66640966xxx –
66637527xxx 1841501167xxx
66951984xxx เพ็ญศรี สมพงษ์พันธ์
66825596xxx –
66971597xxx วิรัตน์ กิสันเทียะ
66958297xxx 3240300024xxx
66958090xxx สุพัตรา ช้างโต
66959643xxx –
66841101xxx –
66638598xxx จารุณี รเตริญพงศ์
66841101xxx –
66956989xxx ธีระศักดิ์ สังข์น้อย
66647241xxx –
66953877xxx ภัทรสุดา เทศมหา
66955951xxx –
66648984xxx ปัญญา ตุละพิพาก
66971074xxx ราตรี โคสุวรรณ์
66956234xxx –
66865643xxx –
66638647xxx กฤษณา คนตรง
66902820xxx จิราภา พลมีเดช
66956234xxx –
66836972xxx –
66967465xxx ศักดิ์กรินทร์ นิยมวงศ์
66802203xxx –
66640425xxx 0006404257xxx
66973518xxx ประพจน์ เพียดสิงห์
66643052xxx 3200101288xxx
66951984xxx –
66649091xxx –
66639204xxx –
66642175xxx 3340700677xxx
66972184xxx ปพาพร บุญรอด
66640141xxx สมหมาย ดอนบ้านเขียว
66830597xxx –
66959081xxx –
66959643xxx –
66972101xxx –
66649089xxx –
66968476xxx 1801600130xxx
66885840xxx –
66638599xxx นลิตา คงศรีสรรค์
66902421xxx –
66954931xxx 3320300244xxx
66910473xxx –
66909684xxx พล ปะอันทัง
66918271xxx เมรินทร์ ผิวมะลิ
66639061xxx สำรวย ถุงแก้ว

รางวัล
– แพกเกจทัวร์ Japan Tokyo Disneyland 5 วัน 3 คืน รวม 5 รางวัล 10 ที่นั่ง รางวัลละ 150,000 บาท รวม 750,000 บาท

กติกาการร่วมสนุก
– สมัครบริการ HORO SIGN กด *159# แล้วโทรออก
– กิจกรรมนี้สำหรับผู้ใช้บริการ HORO SIGN
– สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย ทรูมูฟ เอช เท่านั้น
– ค่าบริการ ข้อความละ 5 บาท จัดส่งวันละ 2 ข้อความ
– ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ http://www.facebook.com/TrueMoveH
– ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 มิถุนายน 2562
– ยกเลิกบริการ กด *467789298

เงื่อนไขการจับรางวัล
– ผู้โชคดีจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก ณ วันรับรางวัล
– รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
– คณะกรรมการ จะติดต่อแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลให้ทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
– ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ Vat 7% ของมูลค่ารางวัล ซึ่งต้องรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
– การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
– คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
– ใบอนุญาตเลขที่ 12/2562 ออกโดย ณ อำเภอปากเกร็ด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 027669007 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. -16.00 น

Log in with your credentials

Forgot your details?