พบเห็นเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและอาจมีลักษณะส่อไปในทางทุจริต
โปรดแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียน

สามารถแนบไฟล์ doc docx และ pdf (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB)