เสริมฮวงจุ้ย ลุยฮ่องกงไปกับทรูมูฟ เอช
พิเศษ! สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แค่สมัครบริการ ASTRO BY A.THANAKORN กด *159# แล้วโทรออก รับบริการดวงรายวันกับแคมเปญ “เสริมฮวงจุ้ย ลุยฮ่องกงไปกับทรูมูฟ เอช”
ลุ้นรับแพกเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/TrueMoveH

หมายเลขผู้โชคดี

– 66956140xxx คุณกิ่งแก้ว ลาบเมือง
– 66649167xxx –
– 66964052xxx คุณประชัน พิมขัน
– 66658985xxx คุณทรงเดช สีหาจันทร์
– 66802903xxx คุณคำพันธ์ นันทะแก้ว

หมายเลขสำรอง

– 66825216xxx คุณพิสิษฐ์ คำคง
– 66957461xxx คุณสมบัติ ตรีเนตร์
– 66640188xxx คุณณัฐวัฒน์ คบชม
– 66973290xxx 36705000384xxx
– 66917836xxx คุณจรูญ ขอแอนกลาง
– 66918736xxx คุณศลิตตา มะโนวัฒนา
– 66966542xxx 1620400155xxx
– 66863425xxx คุณนวรัตน์ เหลืองอร่าม
– 66647548xxx คุณอำภา สะพานหล้า
– 66803125xxx 1660700094xxx
– 66648126xxx คุณสมชาย คูเกียรติ
– 66970637xxx คุณจิรัชญา พลอยครบุรี
– 66954759xxx คุณภูริชาติ พรหมดำรง
– 66863965xxx คุณสมศรี สัจจวาที
– 66918899xxx บริษัท ธนเจริญมั่งคง จำกัด
– 66647011xxx 1100400077xxx
– 66803794xxx –
– 66648833xxx คุณถนาอม หมื่นโฮ้ง
– 66637792xxx คุณชูศรี ถาวรกุล
– 66820062xxx 3101403468xxx
– 66954985xxx คุณลัดดา ด้วงทา
– 66953266xxx –
– 66649065xxx คุณขอติเหย๊ะ ฤทธิโต
– 66955788xxx คุณพนม กำแพงแก้ว
– 66956139xxx คุณนวลฉวี แย้มจับ
– 66956051xxx คุณจันทร์ที โสมาบุตร
– 66646188xxx 34104000970xxx
– 66641412xxx คุณสราวุฒิ จิตต์สนอง
– 66972035xxx 3350100301xxx
– 66638717xxx คุณสิทธิ์ถา หามาลา
– 66863171xxx คุณบุญออน งามเพราะ
– 66972023xxx คุณสุทิน พิเศษทัด
– 66802056xxx คุณมานะ ยศสมุทร์
– 66649134xxx 3650100616xxx
– 66902321xxx คุณสุภา ชูชนะ
– 66997134xxx คุณรุ่งนิรันดร์ เอี่ยมสอาด
– 66967639xxx คุณ ณรงค์ นครวรรณ์
– 66885607xxx คุณ พงศกร ภูล้นแก้ว
– 66958345xxx คุณศศิธร สุวัฒนะพงศ์เชฏ
– 66956193xxx คุณภูธฤต เชื้อสมัน
– 66859000xxx คุณสกล บัณฑิตปรีชากุล
– 66637469xxx คุณอาภา โพธิ์ฉัตรแก้ว
– 66969911xxx 3400400707xxx
– 66938145xxx 1101402024xxx
– 66882825xxx คุณทว๊ บัวมาก
– 66957436xxx 3930300293xxx
– 66917986xxx 3250200753xxx
– 66887680xxx คุณจำรัส หยั่งทะเล
– 66973452xxx คุณนิตยา ขันทอง
– 66644942xxx 3340900026xxx
– 66642823xxx คุณคำพัด วงศ์วันดี
– 66642628xxx –
– 66646904xxx 3340100178xxx
– 66641083xxx 5601100130xxx
– 66839020xxx คุณวิรัตน์ ชวนประสิทธิ์
– 66970743xxx คุณวีระ โฉมปราชญ์
– 66970265xxx คุณกฤตานน การสมทรัพย์
– 66971918xxx 1102002743xxx
– 66903173xxx คุณณัฐกฤตา ใจเร็ว
– 66658600xxx คุณศิรินันท์ พานจันทร์
– 66954858xxx คุณอารีลักษณ์ คิรีเวช
– 66645484xxx คุณชนม์ชญาณ์ ศิริศักดิ์
– 66959537xxx 16199000403xxx
– 66957921xxx คุณคมสิงห์ นรพิมพ์
– 66637742xxx 3410200025xxx
– 66967462xxx คุณราตรี เพียปาก
– 66954136xxx คุณกุญชร พลแก้ว
– 66970317xxx –
– 66809470xxx –
– 66955825xxx คุณธนชาติ วรสิงห์
– 66972024xxx –
– 66953368xxx คุณลัดดาวัลย์ ม้าไชย
– 66641540xxx คุณสัทธา ฉุนเชื้อ
– 66971986xxx คุณศีธีศักดิ์ รกรากทอง
– 66956642xxx คุณยุพิน อดทน
– 66953464xxx –
– 66855785xxx คุณอุดร จันทร์แก
– 66970074xxx Margit schneider
– 66967274xxx คุณณฐพร จันทวิเศษ
– 66972344xxx 1501500055xxx
– 66649210xxx 3470500294xxx
– 66954173xxx คุณสุนิศา โพธิราช
– 66969528xxx คุณชนะ ไชยโอชะ
– 66967626xxx คุณฐธิกา สังข์วรรณ
– 66966920xxx 3360100694xxx
– 66961412xxx คุณเผียน คงสม
– 66882682xxx คุณกนกพร พระชั้นนอก
– 66902913xxx 1309800270xxx
– 66830583xxx 4411800002xxx
– 66958725xxx 3720900082xxx
– 66918852xxx คุณเกียรติชัย แซ่ฉั่ว
– 66971202xxx –
– 66825377xxx 1300200009xxx
– 66638264xxx คุณกันทรัตน์ วายประโคน
– 66995354xxx 3659900420xxx
– 66968431xxx –
– 66952713xxx คุณทองจันทร์ ภิรมย์ภักดี
– 66644976xxx คุณอุดร สาธวงษ์
– 66644274xxx 1241000020xxx
– 66643208xxx คุณไพรินทร์ ขาวพลับ
– 66639895xxx คุณโชติรส ปานสันเทียะ
– 66973030xxx 3501200288xxx
– 66643421xxx คุณบุญช่วย ปิ่นสัมฤทธิ์
– 66643388xxx คุณณัฐวุฒิ ยิบรัมย์
– 66639471xxx คุณบุญมี บัวราษฏร์
– 66970344xxx คุณคริษฐา สุดสงวน
– 66637473xxx 3200200276xxx
– 66658075xxx 3660800536xxx
– 66658126xxx คุณศรัทธาชัย ศรีวิรัตน์
– 66918045xxx 1411100026xxx
– 66902864xxx คุณสายพิณ จันทนุปาน
– 66957971xxx คุณสุภาวดี ม่วงงาม
– 66640259xxx 3141200143xxx
– 66970209xxx คุณอ๊อด ดวงมะลัย
– 66955043xxx 3400800008xxx
– 66830420xxx คุณณัฐกร อ่อนแก้ว
– 66941012xxx 3659900571xxx
– 66641854xxx 3301400491xxx
– 66637900xxx 3521200399xxx
– 66658097xxx คุณขวัญรุ่ง เข็มเพ็ชร
– 66641020xxx คุณบุญโฮม เมษา
– 66970201xxx คุณมณีวรรณ ชนะไพ
– 66641633xxx คุณสมชาย วันพนม
– 66963682xxx คุณธีรนนท์ มีไทยลม
– 66955817xxx –
– 66863110xxx คุณรุ่รัตน์ โชติชโลธร
– 66847979xxx คุณอุทิศ ศรีประเสริฐกุล
– 66830815xxx 3910500053xxx
– 66973407xxx คุณวาสนา จุลลี
– 66971156xxx 3670700615xxx
– 66968840xxx คุณรัตติญาภรณ์ พิศาลวราพงศ์
– 66865295xxx 370010015xxx
– 66957977xxx คุณพรทิพย์ ตันฮื้อ
– 66640305xxx 1300101287xxx
– 66639523xxx 3140100334xxx
– 66638252xxx คุณอารีวรรณ เกตุสุข
– 66638800xxx คุณจักรกริช อ่อนด้วง
– 66910295xxx คุณประนอม กำลังเที่ยง
– 66970815xxx –
– 66955817xxx คุณริมรดา จัทรศรี
– 66637469xxx คุณอาภา โพธิ์ฉัตรแก้ว
– 66957391xxx คุณภัทรพล คงเกื้อ
– 66957530xxx –
– 66902607xxx คุณเกริกพงษ์ เห็นประเสริฐ
– 66953368xxx คุณลัดดาวัลย์ ม้าไชย
– 66954325xxx 1749900579xxx
– 66957800xxx คุณถาวร ทิพนำพา
– 66882279xxx –
– 66995354xxx 3659900420xxx
– 66648374xxx คุณบุญส่ง ครบุรี
– 66637815xxx คุณพัชรี หุ่นสุวรรณ์
– 66642628xxx คุณปัญญา สิงหทานนท์
– 66885629xxx –
– 66637406xxx คุณอลงกร เมตตาไพจิตร
– 66958182xxx 1679900530xxx
– 66648126xxx คุณสมชาย คูเกียรติ
– 66998978xxx คุณอนุสิทธิ์ เผื่อนละมุด
– 66803390xxx คุณสมชาย แซ่อั้ง
– 66955788xxx คุณพนม กำแพงแก้ว
– 66966963xxx 3340800289xxx
– 66885607xxx คุณพงศทร ภูล้นแก้ว
– 66803315xxx คุณวันชัย เงินเนตร
– 66962833xxx คุณณัทยา แสงสว่าง
– 66638015xxx 3199900248xxx
– 66902913xxx 1309800270xxx
– 66640231xxx –
– 66957172xxx คุณแอลนา พุ่มพวง
– 66646904xxx 3340100178xxx
– 66809459xxx 3400600171xxx
– 66969395xxx –
– 66955085xxx 1343000056xxx
– 66648944xxx คุณนพพร รักษาพล
– 66830042xxx คุณวา หามะ
– 66973414xxx คุณอู๋ ธรรมวงศ์
– 66637461xxx คุณไพฑูล ช่วยอุระชน
– 66957461xxx คุณสมบัติ ตรีเนตร์
– 66640217xxx 3130100545xxx
– 66955327xxx คุณมะลิสา อุทัต
– 66958925xxx คุณสุธาพร เสียมไหม
– 66639208xxx คุณสุธาพร เสียมไหม
– 66970458xxx 3501200244xxx
– 66638930xxx 1509900616xxx
– 66971039xxx 5440400043xxx
– 66968046xxx 3430200068xxx
– 66865909xxx –
– 66958925xxx คุณสุรางค์ ปิ่นทองคำ
– 66645183xxx คุณไสว พรมเอี่ยม
– 66959421xxx คุณไกร ไก่กา
– 66658367xxx คุณสารพี รักสุรินทร์
– 66957260xxx คุณชนภา ศิริพันทะ
– 66958616xxx คุณดอกอ้อ บุญปัญ
– 66658466xxx คุณศาขกร เหมืองทอง
– 66645057xxx คุณกนิษฐา แสงพล
– 66962833xxx คุณณัทยา แสงสว่าง
– 66658600xxx คุณศิรินันท์ พานจันทร์
– 66820133xxx –
– 66885607xxx คุณพงศทร ภูล้นแก้ว
– 66839450xxx 3900100719xxx
– 66952701xxx คุณกิตติชัย รัตนวงค์
– 66959543xxx 1100400814xxx
– 66638801xxx 109538000xxx
– 66830058xxx QUINCHE ANTHONY
– 66961627xxx LUDOVIC LACROIX
– 66957591xxx คุณณัฐกาน บัวไสว
– 66958865xxx คุณณัฐกาน บัวไสว
– 66645484xxx คุณชนม์ชญาณ์ ศิริศักดิ์

รางวัล
– แพกเกจทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน รวม 5 รางวัล 10 ที่นั่ง รางวัลละ 100,000 บาท รวม 500,000 บาท

กติกาการร่วมสนุก
– สมัครบริการ ASTRO BY A.THANAKORN กด *159# แล้วโทรออก
– กิจกรรมนี้สำหรับผู้ใช้บริการ ASTRO BY A.THANAKORN
– สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่าย ทรูมูฟ เอช เท่านั้น
– ค่าบริการ ข้อความละ 5 บาท จัดส่งวันละ 2 ข้อความ
– ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ http://www.facebook.com/TrueMoveH
–ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 – 31 มกราคม 2562
– ยกเลิกบริการ กด *467789198

เงื่อนไขการจับรางวัล
– ผู้โชคดีจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิก ณ วันรับรางวัล
– รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
– คณะกรรมการ จะติดต่อแจ้งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลให้ทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
– ผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ Vat 7% ของมูลค่ารางวัล ซึ่งต้องรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์
– การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
– คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– คณะกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
– ใบอนุญาตเลขที่ 566 / 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center 027669007 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. -16.00 น

Log in with your credentials

Forgot your details?